Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of met Glow Community (verder te noemen GC) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • Het aankopen van een product bij GC, betekent automatisch dat de klant alle algemene GC voorwaarden accepteert

2. Prijzen 

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • De prijzen zijn zoals ze terug gevonden kunnen worden op de webshop.

3. Intellectuele eigendomsrechten
 • De intellectuele eigendomsrechten op het door GC vervaardigde materiaal berusten bij GC.

 

4. Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

5. Retourbeleid

 • Retourneren van fysieke producten kan t.e.m. 14 dagen na ontvangst.
 • Als consument hebt u wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten. Wanneer u niet binnen de 14 dagen u aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief.
 • Wanneer cursussen of trajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot het cursusmateriaal ziet u af van dit herroepingsrecht.
 • Trajecten zijn niet vroegtijdig stop te zetten. Bij inschrijving stem je toe om het volledig traject te volgen, ook bij betaling in termijnen.


6. Geschillenregeling en toepasselijk recht 
  • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GC en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  • Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting van ieder ander recht, het Europese of waar deze niet voorziet, het Belgische recht van toepassing.
  • Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.